Tư vấn pháp lý, tư vấn hợp đồng

Trình tự, thủ tục yêu cầu mở thủ tục phá sản

1.Doanh nghiệp phá sản Theo quy định tại Điều 214 Luật doanh nghiệp 2020: “Việc phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.” Điều 4 Luật Phá sản quy định: “2. Phá ...

Tư vấn pháp lý, tư vấn hợp đồng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh doanh thương mại như : hợp đồng mua ...