Dịch vụ pháp lý khác

Ảnh tin tức

Nội quy lao động (NQLĐ) là văn bản do Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có thẩm quyền ban hành, cụ thể hóa các quy định của pháp luật vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị sử dụng lao động, đồng thời là cơ sở quan trọng để thiết lập và duy trì kỉ luật lao động. Theo quy định của pháp luật, nội quy lao động phải đảm bảo có 09 nội dung chính sau đây:

  1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
  2. Trật tự tại nơi làm việc;
  3. An toàn, vệ sinh lao động;
  4. Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
  5. Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
  6. Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;
  7. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;
  8. Trách nhiệm vật chất;
  9. Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động

 

Trình tự, thủ tục ban hành NQLĐ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) cần xây dựng và soạn thảo NQLĐ, trình những người quản lý công ty có thẩm quyền phê duyệt;

Bước 2. Tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở về nội dung NQLĐ, trường hợp doanh nghiệp không hoặc chưa có tổ chức công đoàn cơ sở thì người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp (liên đoàn lao động) Việc tham khảo ý kiến này được coi là thủ tục có tính chất bắt buộc nhằm để tổ chức công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, đồng thời ngăn ngừa kịp thời hành vi vi phạm pháp luật do người sử dụng lao động lạm quyền;

Bước 3. Sau khi hoàn thành bước 2, NSDLĐ quyết định ban hành NQLĐ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại bộ phận một cửa tại Sở lao động Thương Binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Nếu được cơ quan nhà nước chấp thuận thông qua, NSDLĐ phải thông báo đến Người lao động (NLĐ) và nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc, đảm bảo NLĐ phải biết được nội dung của NQLĐ.

 

Chia sẻ: