Bất động sản, Nhà chung cư

Ảnh tin tức

Theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung 2020 thì ngoài 09 trường  hợp được miễn giấy phép xây dựng thì các trường hợp còn lại đều phải xin giấy phép xây dựng.

Trường hợp không có giấy phép xây dựng  khi luật quy định phải có giấy phép xây dựng thì mức xử phạt hành chính đối tùy từng trường hợp được quy định cụ thể như sau:

  • Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;
  • Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
  • Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Lưu ý là các mức phạt trên được áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền của tổ chức.

Ngoài ra, quy định tại Khoản 44 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, người vi phạm còn bị buộc phá dỡ công trình xây dựng không có giấy phép đối với công trình theo quy định phải có giấy phép.

 

Chia sẻ: