Bất động sản, Nhà chung cư

Ảnh tin tức

Căn cứ Khoản 4 Điều 13 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, Chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục để Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà.

Không có mô tả ảnh.https://italianafarmacia24.it/acquistare-cialis-generico/

Chia sẻ: